Menu:
  
 
... 
 
 
... 
 
 
... 
 
 
... 
 
 
... 
 
 
... 
 
 
... 
 
 
 

O domove

Základné informácie o detskom domove

            Dňa 01.01.2012 sa zlúčili tri detské domovy /Prievidza, Handlová a Veľké Uherce/ a fungujú pod názvom Detský domov Prievidza. Zlúčením sa rozšírila kapacita klientov i zamestnancov a zväčšila sa naša zodpovednosť za viaceré deti a za kvalitu starostlivosti o ne.

Kapacita všetkých detí je 76

 z toho Prievidza        26 detí

            Handlová        30 detí

            Veľké Uherce 20 detí

 

            V Prievidzi je jedna špecializovaná samostatná skupina pre deti s Ťažkým zdravotným postihnutím /ŤZP/,  Centrum pre podporu profesionálnych rodín /CPPR/ s počtom profesionálnych rodičov 11 a novo zakúpený byt pre mladých dospelých /MD/.

            V Handlovej sú tri samostatné skupiny.

            Vo Veľkých Uherciach je jedna samostatná skupinu a jedna skupina pre mladých dospelých.

 

Dňa 10. 2. 2015 bola zrealizovaná investičná akcia – kúpa bytov:

Zakúpený bol             4 – izbový byt pre mladých dospelých a 

                       2 – izbový byt  - administratívne priestory ekonomického úseku.

 

 

História detského domova

Detský domov Bojnice vznikol v roku 1990 ako zdravotnícke zariadenie. V roku 1999 sa zlúčil s domovom dôchodcov a vzniklo Centrum sociálnej pomoci /CSP/ ako rozpočtová organizácia Krajského úradu Trenčín.

            Toto spolužitie sa formálne ukončilo v lete 2009, kedy sa delimitáciou oddelil domov dôchodcov od detského domova, čím zaniklo Centrum sociálnej pomoci. 20 rokov histórie detského domova sa písalo v prenajatých priestoroch bývalých jaslí v meste Bojnice. Toto sa zmenilo, keď v roku 2010 mesto Bojnice vypovedalo zmluvu a domov si musel nájsť nové pole pôsobnosti, ktorým sa stalo mesto Prievidza. Už v tom čase patril detskému domovu rodinný dom, získaný bezplatným prevodom od Úradu práce a sociálnych vecí /ÚPSVaR/ v Prievidzi. Druhý rodinný dom sa kúpil z prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré mu boli pridelené.

            Detský domov v Handlovej začal svoju pôsobnosť ako Okresný detský domov v roku 1934 a sídlil na Dlhej ulici v Prievidzi. V decembri 1964 bol premiestnený do neúčelovej budovy bývalého rodinného domu v Handlovej, kde sídli dodnes. Od roku1964 niesol názov Detský domov a jeho bránou  dodnes prešlo 387 detí vo veku od 2,5 do 25 rokov.

            Detský domov vo Veľkých Uherciach začal svoju činnosť v roku 1944 ako pomoc sirotám padlých v druhej svetovej vojne. Od roku 1945 sa stal detským domovom. V roku1976 bol rekonštruovaný a v roku 1977 premenovaný na detský domov rodinného typu. Od svojho vzniku až dodnes pôsobí v tej istej budove, ktorá bola postavená v roku1938 rodinou Thonetovcov.